มนต์พิธีชาวพุทธ

35฿

รหัส isbn 974-493-779-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 366 หน้า

คำอธิบาย

สารบัญ หนังสือ มนต์พิธี ชาวพุทธ

รวมทำวัตรเช้า-เย็น 7 ตำนาน 12 ตำนาน บทสวดทั่วไป ลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท คำอาราธนาและคำถวายทานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

 1. ทำวัตรเช้า
 2. ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี (ปะฏิสังขาโย)
 3. ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี (ยะถา ปัจจะยัง)
 4. ปัตติทานะคาถา (ยา เทวะตา)
 5. ทำวัตรเย็น
 6. คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก
 7. คาถาบูชาเงิน
 8. นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 9. สามเณรสิกขา
 10. อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี (อัชชะ มะยา)
 11. กรวดน้ำอิมินา
 12. ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา (ยังกิญจิ กุสะลัง)
 13. คาถาบูชาดวงชะตะ (นะโม เม สัพพะเทวานัง)
 14. ทำวัตรพระ
 15. เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 16. โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย (อภิญญายะ โข)
 17. มะหาการุณิโก
 18. สีลุทเทสะปาฐะ (ภาสิตะมิทัง)
 19. ตายะนะคาถา (ฉินทะ โสตัง)
 20. วันทามิ พุทธัง
 21. วันทาใหญ่
 22. วันทาใหญ่
 23. วันทาเช้า
 24. เทวธรรม
 25. อุณหิสสะวิชะยะคาถา (อัตถิ อุณหิส)
 26. ปัพพะโตปะมะคาถา
 27. อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ สัทธา)
 28. ธัมมะนิยามะสุตตัง (เอวัมเม สุตัง)
 29. ติลักขะณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
 30. ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ (อะวิชชาปัจจะยา)
 31. พุทธะอุทานะคาถา (ยะทา หะเว)
 32. ภัทเทกะรัตตะคาถา (อะตีตัง นานวา)
 33. ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ (อะเนกะชาติ)
 34. อะภิธัมมะนิทาน (กะรุณา วิยะ)
 35. ท้ายมะหาสะมะยะสูตร
 36. ทฺวัตติงสาการะปาโฐ (อาการ ๓๒)
 37. สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ)
 38. คาถาหว่านทราย (อิมัสฺมิง ราชะเสมา)
 39. คาถาโพธิบาท (บูระพารัสฺมิง)
 40. คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
 41. เขาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา (พะหุง เว)
 42. ภาระสุตตะคาถา (ภารา หะเว)
 43. สวดมนต์
 44. ชุมนุมเทวดา
 45. นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
 46. สัมพุทเธ
 47. นะโมการะอัฏฐะกะ (นะโม ๘)
 48. มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)
 49. ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ)
 50. กะระณียะเมตตะสุตตัง (กะระณียะ)
 51. ขันธะปะริตตะคาถา (วิรูปักเข)
 52. ฉัททันตะปะริตตัง
 53. โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)
 54. วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)
 55. ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
 56. อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ)
 57. อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง)
 58. โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌังโค)
 59. อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)
 60. เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)
 61. ชะยะปะริตตัง (มะหาการุณิโก นาโถ)
 62. ระตะนัตตะยัปปะภาวิภิยาจะนะคาถา
 63. ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
 64. สุขาภิยาจะนะคาถา
 65. มงคลจักรวาลใหญ่ (สิริธิติ)
 66. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 67. อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 68. อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
 69. คาถาบูชาพระปิยมหาราช (ร.๕)
 70. สามภาณ
 71. มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 72. มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 73. มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 74. คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
 75. มัคคะวิภังสุตตัง
 76. สะติปัฏฐานะปาโฐ
 77. สวดแจง
 78. พระวินัย (ยันเตนะ ภะคะวะตา)
 79. พระสูตร (เอวัมเม สุตัง)
 80. พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
 81. พระสังคิณี (กุสะลา ธัมมา)
 82. พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
 83. พระธาตุกาะถา (สังคะโห)
 84. พระปุคคะละปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติ)
 85. พระกะถาวัตถุ (ปุคคะโล)
 86. พระยะมะกะ (เย เกจิ กุสละ)
 87. พระมะหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
 88. บังสุกุลตาย (อะนิจจา)
 89. บังสุกุลเป็น (อะจิรัง)
 90. ธัมมะสังคิณีมาติกา (บทสวดมาติกา : กุสลาใหญ่)
 91. วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
 92. ถวายพรพระ (อิติปิโส, พากุง, มะหาการุณโก, ภะวะตุสัพ)
 93. อนุโมทนาวิธี
 94. ยะถา, สัพพี
 95. มงคลจักรวาลน้อย (สัพพะพุทธา)
 96. มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ) ระตะนัตตะยา)
 97. เกณิยานุโมทะนาคาถา (อัคคิหุตตัง)
 98. กาละทานะสุตตะคาถา (กาเล ทะทันติ)
 99. ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค (อะเทสิ เม)
 100. อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา (อัคคะโต เว)
 101. โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา (อายุโท)
 102. นาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ) (สัพพะโรคะวินิมุตโต)
 103. เทวะทิสสะทักขิณานุโมทะนาคา (ยัสฺมิง ปะเทเส)
 104. เทวะตาสัมมันตะนะคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
 105. อาทิตยะสุตตะคาถา (ภุตตา โภคา)
 106. วิหาระทานะคาถา (สีตัง อุณหัง)
 107. คาถาศราทธพรต
 108. คาถาสวดมาฆบูชา
 109. โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
 110. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
 111. คาถาสวดวิสาขบูชา
 112. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
 113. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬบูชา
 114. คาถามหาอำนาจ
 115. คาถาอิทธิฤทธิ์
 116. คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
 117. คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
 118. คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
 119. คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
 120. คาถาบูชาพระสีวลี
 121. คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
 122. คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
 123. พระคาถาชินบัญชรสูตร
 124. คำวินัยกรรมของภิกษุ
 125. คำแสดงตนเป็นอุบาสก
 126. กิจวัตร ๑๐ อย่าง
 127. ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
 128. คาถาอาวุธ
 129. วิธีแสดงอาบัติ
 130. วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
 131. คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 132. คำให้ศีล
 133. คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
 134. คำบอกศักราชเทศนา
 135. คาถาบูชาพระพรหม
 136. วิธีการบวช
 137. วิธีบรรพชาอุปสมบท
 138. วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
 139. วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
 140. วิธีอุปสมบทนาคคู่
 141. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรมสำหรับนาคเดี่ยว
 142. คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
 143. คำสอนซ้อน
 144. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 145. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 146. คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
 147. คำถามอันตรายิกธรรม
 148. กรรมวาจาอุปสมบท
 149. แบบสวดกรรมวาจาในอุปบทกรรมสำหรับนาคคู่
 150. คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
 151. คำขอเรียกและคำสอนซ้อม
 152. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 153. คำอุปัชฌาย์พึงกล่าวเผดียงสงฆ์
 154. คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
 155. คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 156. คำบอกอนุศาสน์
 157. คำขอบวชชี
 158. คำอาราธนาศีล ๘
 159. คำสมาทานศีล ๘
 160. กฐิน
 161. คำถวายผ้ากฐิน
 162. คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๒ รูป
 163. คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๔ รูป
 164. แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
 165. คุณอธิษฐานผ้ากฐิน
 166. คำอนุโมทนากฐิน
 167. คำสัตตาหะ
 168. ปริวาสกรรม
 169. คำขอสุทธันตปริวาส
 170. กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส
 171. คำสมาทานปริวาส
 172. คำบอกสุทธันตปริวาส
 173. คำเก็บปริวาส
 174. คำขอมานัตต์
 175. กรรมวาจาให้มานัตต์
 176. คำสมาทานมานัตต์
 177. คำบอกมานัตต์
 178. คำเก็บมานัตต์
 179. คำขออัพภาน
 180. กรรมวาจาให้อัพภาน
 181. คาถาเสกขี้ผึ้ง
 182. คำสมาทานธุดงค์
 183. กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
 184. คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส
 185. คำสอนถอนสมานสังวาสสีมา
 186. คำสมมติสมานวาสสีมา
 187. คำสมมติติจีวราวิปปวาส
 188. คำทักนิมิต
 189. พระสะหัสสะนัย
 190. สุทธิกะปะฏิปะทา
 191. สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
 192. อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
 193. อะธิปะติ
 194. ศาสนพิธี
 195. พิธีการทำบุญ
 196. การทำบุญในงานมงคล
 197. การทำบุญในงานอวมงคล
 198. การประเคนของพระ
 199. การแสดงความเคารพ
 200. วิธีไหว้พระ ๕ ครั้ง
 201. อุโบสถศีล
 202. พิธีรักษาอุโบสถศีล
 203. คำอาราธนาธรรมพิเศษ
 204. คำแผ่เมตตา
 205. อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
 206. คำลากลับบ้าน
 207. คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
 208. คำบูชาพระรัตนตรัย
 209. คำอาราธนาศีล ๕
 210. คำอาราธนาธรรม
 211. คำถวายข้าวพระพุทธ
 212. คำลาข้าวพระพุทธ
 213. คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 214. คำอปโลกน์สังฆทาน
 215. คำถวายสลากภัตร
 216. คำถวายข้าวสาร
 217. คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 218. คำถวายผ้าป่า
 219. คำชักผ้าป่า
 220. คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
 221. คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 222. คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
 223. คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
 224. คำอาราธนาพระเครื่อง
 225. คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
 226. คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
 227. คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 228. คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
 229. คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 230. คำภาวนาเวลาจุดไฝเผาศพ
 231. คำกรวดน้ำแบบสั้น
 232. คำบูชาพระพุทธเจ้า
 233. ปวารณาบัตร
 234. คำจบขันข้าวใส่บาตร
 235. คำจบเงินทำบุญ
 236. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 237. คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
 238. คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
 239. คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
 240. คำถวายคัมภีร์พระธรรม
 241. คำถวายเวจกุฎี
 242. คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้
 243. คำถวายพระพุทธรูป
 244. คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
 245. พระอภิธัมมัตถสังคหะ
 246. พระภิกขุปาฏิโมกข์
 247. บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบสององค์)
 248. บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบองค์เดียว)
 249. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
 250. บารมี ๓๐ ทัศ
 251. คำไหว้พระจุฬามณีฯ
 252. บทสวดไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 253. คาถาเสริมทรัพย์
 254. คาถามหาลาภ
 255. คาถามหาพิทักษ์
 256. คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
 257. คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)

คาถาพญายม

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88