มนต์พิธีชาวพุทธ แปล

55฿

รหัส isbn 9979904933561
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 398 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมทำวัตรเช้า-เย็น 7 ตำนาน 12 ตำนาน บทสวดทั่วไป ลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท คำอาราธนาและคำถวายทานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

สารบัญ หนังสือ มนต์พิธี ชาวพุทธ แปล

 1. บทนำทำวัตรเช้า
 2. ปุพพภาคนมการ
 3. พุทธาภิถุติ
 4. ธัมมาภิถุติ
 5. สังฆาภิถุติ
 6. รตนัตตยัปปณามคาถา
 7. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 8. คาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
 9. ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (ยะถาปัจจะยัง)
 10. ตังขณิกปัจจเวกขฐะ (ปะฏิสังขาโย)
 11. วันทาตอนเช้า
 12. วันทาขอขมาพระ
 13. กรวดน้ำตอนชเ
 14. สัพพปัตติทานคาถา (ปุญญัสสิทานิ)
 15. ปัฏฐนฐปนคาถา (ยันทานิ เม)
 16. ปัตติทานคาถา (ยา เทวะตา)
 17. ปุพพภาคะนะมะการะ
 18. สรณคมนปาฐะ
 19. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ (ศีล ๘)
 20. ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ ๓๒)
 21. อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ (ชะราธัมโมมหิ)
 22. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (พาหุงเว)
 23. ปัพพโตปมคาถา (ยะถาปิ เสสา)
 24. อริยธนคาถา (ยัสสะ สัทธา)
 25. ติลกขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
 26. ภรสุตตคาถา (ภารา หะเว)
 27. ภัทเทกรัตตคาถา (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)
 28. ธัมมคารวาทิคาถา (เย จะ อะตีตา)
 29. โอวาทปาฎิโมกขคาถา (สัพพะปาปัสสะ)
 30. ปฐมพุทธภาสิตคาถา (อะเนกะชาติ)
 31. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (หันทะทานิ
 32. บทพิจารณาสังขาร (สัพเพ สังขารา อะนิจจา)
 33. ทำวัตรเย็น
 34. บทนำทำวัตรเย็น
 35. ปุพพภาคคนมการ
 36. พุทธานุสสติ
 37. พุทธาภิคีติ
 38. ธัมมานุสสติ
 39. ธัมมาภิคีติ
 40. สังฆานุสสติ
 41. สังฆาภิคีติ
 42. อตีตปัจจเวกขณปาฐะ (อัชชะ มะยา)
 43. วันทาตอนเย็น วันทามิ พุทธัง)
 44. กรวดน้ำตอนเย็น
 45. อุทิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
 46. บทกรวดน้ำแบบย่อ (ติโลกวิชัยคาถา ) (ยัง กิญจิ กุสะลัง)
 47. บทสวดมนต์หลังทำวัตรเย็น (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน)
 48. ชุนนุมเทวดา
 49. นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
 50. สัมพุทเธ
 51. นโมการัฏฐกคาถา (นะโม ๘ )
 52. มงคลสูตร (อะเสวะนา)
 53. รัตนสูตร (ยังกิญจิ)
 54. กรณียเมตตสูตร (กะระณียะ)
 55. ขันธปริตร (วิรูปักเข)
 56. โมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา)
 57. วัฏฏกปริตร (อัตถิ โลเก)
 58. ธชัคคสูตร (ย่อ) (อะรัญเญ รุกขะมูเล)
 59. อาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ)
 60. อังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง)
 61. โพชฌังคปริตร (โพชฌังโค)
 62. อภัยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)
 63. เทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา)
 64. มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)
 65. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
 66. พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
 67. พระสังคณี (กุสะลา ธัมมา)
 68. พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
 69. พระธาตุกถา (สังคะโห)
 70. พระปุคคลปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติโย)
 71. พระกถาวัตถุ (ปุคคะโล)
 72. พระยมก (เย เกจิ กุสละ)
 73. พระมหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
 74. ชัยมงคลคาถา (พาหุง มะหาการุณิโก)
 75. อนุโมทนาวิธี
 76. อนุโมทนารัมภคาถา (ยะถา)
 77. สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
 78. มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา)
 79. กาลทานสุตตคาถา (กาเล)
 80. ติโรกุฑฑกัณฑสูตร (อะทาสิ เม)
 81. อัคคัปปสาทสุตตคาถา (อัคคะโต เว)
 82. โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
 83. เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสฺมิง ปะเทเส)
 84. เทวตาภิสัมมันตนคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
 85. อาทิยสุตตคาถา (ภุตตา โภคา)
 86. วิหารทานคาถา (สีตัง อุณหัง)
 87. ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล
 88. ทศธัมมสุตตปาโฐ (ทะสะ อิเม)
 89. สีลุทเทสปาโฐ (ภาสิตะมิทัง)
 90. ตายนคาถา (ฉินทะ โสตัง)
 91. อริยมรรคมีองค์แปด
 92. คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
 93. คำไหว้พระจุฬามณี ฯ
 94. คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 95. บารมี ๓๐ ทัศ
 96. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 97. วิปัสสิต
 98. พระคาถาชินบัญชร
 99. คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
 100. คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 101. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 102. คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 103. อานิสงส์เมตตา
 104. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
 105. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
 106. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร
 107. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน)
 108. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน)
 109. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
 110. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์
 111. บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์
 112. สีมงคลประจำวัน
 113. ศาสนพิธี
 114. วิธีรับศีล ๕
 115. คำอาราธนาศีล ๕
 116. คำให้ศีล ๕
 117. วิธีรับศีล ๘
 118. คำอาราธนาศีล ๘
 119. คำให้ศีล ๘
 120. คำอาราธนาอุโบสถศีล
 121. คำให้ศีลอุโบสถ
 122. พิธีบวชชี
 123. วิธีการบรรพชาอุปสมบท
 124. ความหมายของบรรพชาอุปสมบท
 125. การเตรียมตัวก่อนบวช
 126. การบรรพชา การบวชสามเณร
 127. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการบวชสามเณร
 128. การอุปสมบท การบวชเป็นพระภิกษุ
 129. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการอุปสมบท
 130. แผนผังการจัดขบวนแห่
 131. คำวันทาเสมา
 132. คำขขมาโทษบิดา-มารดา
 133. วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
 134. คำขอบรรพชา
 135. คำขอนิสสัย
 136. คำขออุปสมบท
 137. วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
 138. คำขอบรรพชา
 139. คำขอนิสสัย
 140. คำขออุปสมบท
 141. วิธีอุปสมบทนาคคู่
 142. คำขอบรรพชานาคคู่
 143. คำขอนิสสัยนาคคู่
 144. คำขออุปสมบทพร้อมกัน
 145. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบืกรรม สำหรับนาคเดี่ยว
 146. คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
 147. คำสอนซ้อม
 148. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 149. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 150. คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
 151. คำถามอันตรายิกธรรม
 152. กรรมวาจาอุปสมบท
 153. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคคู่
 154. คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
 155. คำขเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 156. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 157. คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
 158. คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 159. คำบอกอนุศาสน์
 160. คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่าง ๆ
 161. คำอาราธนาพระปริตร
 162. คำลาข้าวพระพุทธ
 163. คำถวายข้าวพระพุทธ
 164. คำอารธนาธรรม
 165. คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 166. คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
 167. คำถวายผ้าป่า (แม่แม่ชี)
 168. คำชักผ้าป่า
 169. คำถวายเทียนพรรษา
 170. คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 171. คำปวารณาปัจจัย ๔ ต่อภิกษุและแม่ชี
 172. คำถวายผ้ากฐิน
 173. คำถวายผ้าป่า
 174. คำภาวนารดน้ำศพ
 175. คำบูชาพระภูมิเจ้าที่
 176. คำถวายเครื่องสังเวย
 177. คำลาเครื่องสังเวย
 178. คำจบใส่บาตร
 179. ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
 180. คาถาคงกระพันชาตรี
 181. คาถาศัตรูกลับเป็นมิตร
 182. คาถาบูชา ร.๕
 183. คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
 184. คาถาบูชากรมหลวงชุมพรฯ
 185. คาถาบูชาพระศิวะ (อิศวร)
 186. คาถาบูชาพระพิฆเนศ
 187. คาถาบูชาพระแม่ธรณี
 188. คาถาบูชาพระพรหม
 189. คำขอขมาลาพวงดอกไม้
 190. คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
 191. คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง
 192. คาถาบูชาหลวงปู่ทวด
 193. คาถาเมตตามหานิยม
 194. ปริศนาธรรม
 195. บทปลงสังขาร
 196. คำปลงสังขาร
 197. คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 198. คำอธิษฐานภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)
 199. คำกรวดน้ำภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)
 200. คาถาเมื่อจุดเทียนชัย
 201. คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
 202. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
 203. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
 204. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
 205. บทสวดพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
 206. บทสวดธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
 207. บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
 208. คำบูชาสสถานที่ประสูติ (ลุมพินีวันสถาน)
 209. คำบูชาสถานที่ตรัสรู้ (เจดียสถานพุทธคยา)
 210. คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา (ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ)
 211. คำบูชาสถานที่ปรินิพพาน (เจดียสถาน เมืองกุสินารา)
 212. คำอาราธนาศีล ๕
 213. ที่มาของบทสวดมนต์แปล

บรรณานุกรม

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88