บทสวดมนต์

ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

บทสวดมนต์ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

บทสืบชะตา ซึ่งเป็นบทสวดที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อทางพราหมณ์เข้าด้วยกัน เช่น บทสวดบูชาพระเคราะห์ คาถาบูชาดวง บทไหว้นพเคราะห์ บทอุณหิสสวิชัย ป้องกันภัยต่างๆ และป้องกันการตายก่อนอายุขัย คาถาเสริมบารมี เมื่อสวดภาวนาแล้วจะทำให้บังเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย บารมีแก่กล้า เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน บทไหว้เทพพระเคราะห์ สวดบูชาเทพพระเคราะห์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเสวยอายุและแทรกในดวงชะตา ตามลำดับ เพื่อมิให้เกิดเคราะห์ร้าย เสนียดจัญไร ในขณะที่พระเคราะห์นั้นๆ ฯลฯ

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)


บทไตรสรณคมน์

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.


บทอุณหิสสวิชัย

มีอานุภาพให้รอดพ้นจากโทษทางคดีความ โทษจากอมนุษย์ เพลิงเผาผลาญ เสือ นาค สัตว์มีพิษ ภูตผีปีศาจ และให้รอดพ้นจากการตายก่อนหมดอายุขัย


อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย
ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ
ตัง ต๎วัง คัณ๎หาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พ๎ยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต
ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ.

บทคาถาเสริมบารมี

เป็นบทสวดประจำตัวของหลวงพ่อเงิน แห่งวัดบางคลาน เมื่อสวดภาวนาแล้วจะทำให้บังเกิดลาภผล มีสุข ร่ำรวย บารมีแก่กล้า เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำอาภัพอับจน (จัดเรียงองค์ธรรมตามพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๒๖๙)


โลกุตตะรัง มัคคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะติปัฏฐานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัมมัปปะธานัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อิทธิปาทัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อินท๎ริยัง ฌานัง
โลกุตตะรัง พะลัง ฌานัง
โลกุตตะรัง โพชฌังคัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัจจัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะมะถัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธัมมัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ขันธัง ฌานัง
โลกุตตะรัง อายะตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ธาตุง ฌานัง
โลกุตตะรัง อาหารัง ฌานัง
โลกุตตะรัง ผัสสัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เวทะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สัญญัง ฌานัง
โลกุตตะรัง เจตะนัง ฌานัง
โลกุตตะรัง จิตตัง ฌานัง
โลกุตตะรัง สะวาหะ
โลกุตตะรัง สะวาหายะ.

บทสวดพุทธคุณสืบชะตา

เป็นบทสวดบูชาพุทธคุณ ๙ ประการ ขณะสวดให้น้อมจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาสถิตในกายในใจของตน มีอานุภาพขจัดภัยอันตรายและเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้นไป

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ.
พุทโธ เม นาโถ, ธัมโม เม นาโถ,
สังโฆ เม นาโถ
พระพุทธะคุณัง พระธัมมะคุณัง
พระสังฆะคุณัง.
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจัด
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดกำจาย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุ้ย
อิติปิ โส ภะคะวา สารพัดหลุด
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนหลัก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนคง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเขี้ยว
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนงา
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดเคราะห์
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโศก
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนสารพัดโรค
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเพลี่ยง
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนไฟ
อิติปิ โส ภะคะวา ถอนเสนียดจัญไร
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหะ
อิติปิ โส ภะคะวา สะวาหายะ.

บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙

เป็นบทสวดบูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ภายใต้พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มีอานุภาพขจัดทุกข์โศกโรคภัย เจริญด้วยลาภ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อาทิจจัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, อาทิจจัสสะอิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, อาทิจจัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, จันทัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขาสัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, อังคารัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, พุธัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยาสัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, ผุสัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, สุกะรัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะ-ทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, โสรัสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, ราหุสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหา-ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ พุทธะคุณัง, เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ ธัมมะคุณัง, เกตุสสะ อิมัส๎มิญจะ สังฆะคุณัง, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิวัชชะเย มะหาลาโภ อายุวัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม.

คาถาบูชาดวง

เป็นบทสวดบูชาเทพพระเคราะห์ทั้ง ๙ อันได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสฯ พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ให้ช่วยบันดาลลาภน้อยใหญ่ให้บังเกิดขึ้นแก่ตน และขอให้ช่วยขจัดสรรพทุกข์ โศก โรคภัย ให้พินาศย่อยยับไป

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหู เกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะ โสตถี ภะวันตุ เม.


บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์

สวดบูชาเทพพระเคราะห์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเสวยอายุและแทรกในดวงชะตา ตามลำดับ เพื่อมิให้เกิดเคราะห์ร้าย เสนียดจัญไร ในขณะที่พระเคราะห์นั้นๆ เข้าเสวยอายุในดวงชะตา เรียงตามลำดับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุ

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอาทิตย์เทวา ขอเชิญพระอาทิตย์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๖ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระจันทร์เทวา ขอเชิญพระจันทร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๕ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอังคารเทวา ขอเชิญพระอังคารเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๘ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพุธเทวา ขอเชิญพระพุธเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๗ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเสาร์เทวา ขอเชิญพระเสาร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๐ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระพฤหัสฯเทวา ขอเชิญพระพฤหัสฯ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระราหูเทวา ขอเชิญพระราหูเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๒ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระศุกร์เทวา ขอเชิญพระศุกร์เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๒๑ ปี มาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อิติปิ โส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเกตุเทวา ขอเชิญพระเกตุเสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงคืนในราตรี ต้องลัคน์ต้องจำ สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเคราะห์ เสนียดจัญไร ขออย่าให้มีภัย ให้มีแต่ชัยมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา.

อธิษฐานอโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า แม้กรรมใดที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ยกถวายเป็นอภัยทาน
ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป
ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ.
นิพพานะปัจจะโย โหตุ.


กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้า ขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใด ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้ โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความเป็นผู้พ้นทุกข์ ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเทอญ.


คำกรวดน้ํำ (ย่อ)


อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข.

คัดจากบางส่วนของหนังสือ สวดมนต์พุทธานุภาพ

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Related posts