บทสวดมนต์

พระคาถาอาการวัตตสูตร

บทสวดพรรณนาลักษณะพิเศษที่เกิดแต่พระบารมีของพระพุทธเจ้า ถือเป็นสุดยอดบทสวดมหามงคล ผู้ใดท่องบ่นสวดภาวนาด้วยจิตศรัทธาเป็นประจำ จะปรารถนาพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะสำเร็จดังปรารถนา แม้สิ้นชีวิตไปจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ไม่เกิด ในตระกูลจัณฑาลเข็ญใจ ไม่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ ไม่เป็นคนสองเพศ ร่างกายสมบูรณ์ งดงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น อายุยืน โรคาพาธ เสนียดจัญไร ภัยพิบัติต่างๆ ไม่กล้ำกราย เมื่อถึงคราวตายจะตายอย่างสงบไม่หลงสติ

พระคาถาอาการวัตตสูตร

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ.
อะระหาทิคุณะวัคโค ปะฐะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา อะภินิหาระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะณิธานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหากะรุณาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะโยคะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยุติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ชุติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะโอกกันติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะฐิติปาระมิสัมปันโน.
อะภินิหาระวัคโค ทุติโย.

อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุตตะมะชาติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะภิรูปะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุวัณณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาสิริปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโรหะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริณามะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุนิฏฐะปาระมิสัมปันโน.
คัพภะวุฏฐานะวัคโค ตะติโย.

อิติปิ โส ภะคะวา อะภิสัมโพธิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาขันธะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะปาระมิสัมปันโน.
อะภิสัมโพธิวัคโค จะตุตโถ.

อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุถุปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา หาสะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ชะวะนะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ติกขะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิพเพธิกะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะกะระปาระมิสัมปันโน.
มะหาปัญญาวัคโค ปัญจะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ทานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เนกขัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิริยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ขันติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัจจะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เมตตาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุเปกขาปาระมิสัมปันโน.
ปาระมิวัคโค ฉัฏโฐ.

อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมะติงสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตังตังฌานะฌานังคะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะภิญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติญาณะทัสสะนะปาระมิสัมปันโน.
ทะสะปาระมิวัคโค สัตตะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปัสสะนาญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะโนมะยิทธิวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิวิธิวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระจิตตะปะริยะญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะธัมมะวิชชาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระปาระมิสัมปันโน.
วิชชาวัคโค อัฏฐะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะหานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัจฉิกิริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ภาวะนาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปะหานะสัจฉิกิริยาภาวะนา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฏิสัมภิทาญาณะปาระมิสัมปันโน.
ปะริญญาวัคโค นะวะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา โพธิปักขิยะธัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะติปัฏฐานะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิปาทะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อินทîริยะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โพชฌังคะปัญญาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปุริสะสัจฉิกิริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติปาระมิสัมปันโน.
โพธิปักขิยะธัมมะวัคโค ทะสะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปากะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นานาธาตุญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะปาระมิสัมปันโนอิติปิ โส ภะคะวา อินท๎ริยะปะโรปะริยัตติญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ฌานาทิสังกิเลสาทิฌานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จุตูปะปาตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะปาระมิสัมปันโน.
ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะกะติสะหัสสานัง

หัตถีนัง พะละธะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง พะละธะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละคุณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐะสะมาปัตติคุณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาคุณะปาระมิสัมปันโน.
กายะพะละวัคโค ทวาทะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุสสาหะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะเวสิญาณะปาระมิสัมปันโน.
ถามะพะละวัคโค เตระสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ติวิธะจะริยาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปาระมิอุปะปาระมิปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน.
จะริยาวัคโค จะตุททะสะโม.

อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อายะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตูสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะปาระมิสัมปันโน.
ลักขะณะวัคโค ปัณณะระสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วะสีตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขาปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขาญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระญาณะปาระมิสัมปันโน.
คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโม.


อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะปาระมิ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัหมะวิหาระญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปันโน.
ปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโม.
อาการะวัตตะสุตตัง นิฏฐิตัง ฯ

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Related posts