บทสวดมนต์

บทสวดคาถาธารณปริตร

ประวัติ

พระวิรัตน์ อัคคธัมโม ได้มีโอกาสออกวิเวก เจริญรุกขมูลธุดงค์ทางภาคเหนือ และชายแดนฝั่งพม่าเขตติดต่อพรหมแดนในแวดวงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นานเกือบ 3 เดือน ขณะที่ปักกลดพักที่ดอยพระพุทธบาทห้วยต้ม ได้พบและปรึกษาธรรมและปฏิบัติอื่น ๆ กับพระอาจารย์รังสรรค์ โชติปาโล ซึ่งพึ่งธุดงค์เดินป่ามาจากพม่า และได้จดจำเอา พระธารณะปริตร จากวัดอรัญตะยา ในมัณฑะเลย์ประเทศพม่ามาด้วย เนื่องจากเห็นว่า เป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่ในประเทศไทยเรายังไม่คุ้นเคย หรือมีมาก่อน แม้จะน้อมนำทำน้ำพุทธมนต์ โปรดหมู่ญาติโยมในที่ต่าง ๆ ก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณ

อานุภาพ

สวดวันละ ๑ จบ จะช่วยรักษาคุ้มครองตนให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุเภทภัยนานาสารพัด ทั้งจากศัตรู และจากภัยธรรมชาติ

บทคาถาธารณปริตร


๑. พุทธานัง ชิวิตตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม โหตุ
อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญานัง
อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
ปัจจุบันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง

๒. อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง

๓. อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสนายะ หานิ
นัตถิ วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ
นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ

๔. อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
นัตถิ พะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา

๕. อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ มะโนทุจริตตัง
นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง นัตถิ ปัจจุบันนัง เส
พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญานัง นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง
สังสาระ ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง

๖. อิมัง อานันทะ ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ
ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ
ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก นะ
ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง
มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา

๗. ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

๘. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม เสเว อะเสเว
กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธารระเณ อัลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

๙. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง ทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

คำแปล


(๑)
อันพระชนม์ชีพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ซึ่งบุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด
ขออันตรายทั้งปวงจงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเฉกเช่นเดียวกัน
อันว่าญาณที่ไม่มีเครื่องกระทบ ไม่มีการปิดกั้น และไม่มีวันถดถอยของพระพุทธองค์ ย่อมมีทั้งในอดีต, ในอนาคต และในปัจจุบัน พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์ ทั้ง 3 ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

(๒)
อันว่ากายกรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์ ทรงมีญาณเป็นเครื่องนำ (เป็นประธาน) เป็นไปตามซึ่งญาณ
อันว่าวจีกรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์ ทรงมีญาณเป็นเครื่องนำ (เป็นประธาน) เป็นไปตามซึ่งญาณ
อันว่ามโนกรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์ ทรงมีญาณเป็นเครื่องนำ (เป็นประธาน) เป็นไปตามซึ่งญาณ
พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์ ทั้ง 6 ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

(๓)
ความเสื่อมถอยของพระพุทธประสงค์, ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความเสื่อมถอยของการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความเสื่อมถอยแห่งความเพียร ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความเสื่อมถอยของวิปัสสนาญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความเสื่อมถอยของสมาธิ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความเสื่อมถอยของความสุขในอรหัตผล ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์ ทั้ง 12 ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

(๔)
การหัวเราะสรวลเส ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
พระธรรมที่มิได้ประกอบด้วยเณยยธรรม ๕ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
การกระทำอันหุนหันพลันแล่นขาดวิจารณญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
การปล่อยใจเหม่อลอย ว้าวุ่นใจด้วยกิเลส ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
ความไม่เที่ยงธรรม ขาดซึ่งอุเบกขาในเตภูมิสังขาร ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
พระพุทธองค์ ทรงเป็นผู้มีคุณธรรมสมบูรณ์ ทั้ง 18 ประการ ดังกล่าวแล้วนี้
ขอความเคารพนอบน้อม จงมีแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

(๕)
อันว่าการประพฤติมิชอบ ที่เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ย่อมไม่มีแก่พระตถาคต
อันว่าญานที่มีเครื่องกระทบ ปิดกั้น และถดถอย ทั้งในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่ไม่มีญาณเป็นเครื่องนำ (เป็นประธาน) ไม่เป็นไปตามซึ่งญาณ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
พระธารณะปริตรนี้ ไม่มีเครื่องเทียบ ไม่มีอะไรเสมอเหมือน เป็นที่พึ่งพึงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏสงสาร อัคคัง ประเสริฐ มะหาเตชัง มีเดชมาก

(๖)
ดูก่อนอานนท์ ท่านจงท่องจำ สอบถาม และสาธยายพระธารณะปริตรนี้เถิด ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงู พิษนาค ไม่ตายในน้ำ ในไฟ เป็นผู้พ้นภัยนานา ใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไม่สำเร็จ ไม่เป็นโรคบ้าใบ้ไร้สติ มนุษย์ แลอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้

(๗)
อันว่าพระธารณะปริตรนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ
มีอานุภาพ ดั่งดวงอาทิตย์ 7 ดวงขึ้นพร้อมกันในวันโลกาวินาศ
มีอานุภาพเหมือนตาข่ายเหล็ก คุ้มภัยจาก เทวดา นาค ครุฑ ยักษ์ แลรากษส เป็นต้น
มีอานุภาพประหารศัตรูทั้งหลาย
มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัป และ ทุพภิกขันตรกัป
มีอานุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆ แม้ในยามปฏิสนธิ คือ ไม่เป็นบ้าใบ้ ไม่ตาบอด ไม่หูหนวก
มีอานุภาพระงับอุบัติภัยทั้งปวง
สามารถได้ทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้
ทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น
สามารถประหารความมืด เพื่อการเข้าถึงความสว่างได้

(๘)
ดูก่อนอานนท์ อันพระธารณะปริตรนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสไว้ว่า
พึงกระทำความดี, ไม่กระทำความชั่ว
พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสอันเป็นธรรม, ไม่พึงนำมาซึ่งธรรมอันไม่บริสุทธิ์
พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจดี, ไม่พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจชั่ว
พึงสมาคมกับคนดี, ไม่พึงสมาคมกับคนชั่ว
พึงทำกายให้เป็นกายดี, ไม่ทำกายให้เสื่อมด้วยมลทิน
พึงนำมาแต่สิ่งอันเป็นกุศล, ไม่นำมาซึ่งสิ่งอกุศล
พึงหลับฝันแต่สิ่งดี, ไม่พึงหลับฝันร้าย
พึงเห็นแต่นิมิตที่ดี, ไม่พึงเห็นนิมิตร้าย
ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนได้, ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ทำให้เจริญงอกงามด้วยความจริง
สามารถประหารความมืด เพื่อการเข้าถึงความสว่างได้

(๙)
ดูก่อนอานนท์ อันพระธารณปริตรนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสไว้ว่า
รู้ความคิดร้ายของผู้อื่น,
แคล้วคลาดจากอาวุธ แลเครื่องประหารทุกชนิด
สามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
กำจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆได้
รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ พันธนาการได้
ด้วยอำนาจแห่งคำสัจจ์นี้
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Related posts